Advisory Board

Name Designation
Er. S. N. Maheshwari Chairman
Er. Sudeep Maheshwari Vice-Chairman
Prof. V. K. Jain  
Prof. A. K. Singh Director
Prof. Anil Sharma
Prof. Umesh K. Jain